Tuesday, September 23, 2008

文化=历史 ??

(一)有参与文化节工作的人士就可全都归类为有“文化”的人?
(二)截至今天,我还没头绪,咱们华族的文化为何要和大马建国历史扯上关系?
                                               ........很忙了,待续!